:È:Ï&¢tB´Gc’Î¡nÉ*›. La certificazione 7 Moduli User è lo strumento migliore per documentare il possesso di specifiche competenze nell’utilizzo corretto e maturo degli strumento informatici in ambito scolastico, lavorativo e sociale. 0000003336 00000 n 0000003487 00000 n Njohuritë bazë (alfabetizimi), formimi cilësor dhe njohja e mjeteve teknologjike janë supozuar për aktivizimin e një rrethi virtuoz që i lejon qytetarit dixhital të përfitojë të gjitha karakteristikat që e bëjnë konkurues dhe të pavarur. Përmbajtja e provimitProgram në azhornim, Shfrytëzimin e krediteve formuese në shkollë dhe në universitet, Shfrytëzimin e njohjes së pikëve në konkurse dhe në thirrjet e ndryshme, Deri në 2015, 90% e punëve në të gjithë sektorët do të kërkojnë kompetenca teknologjike (. I Corsi di informatica patente Europea verte su 7 moduli. 0000039283 00000 n 0000033579 00000 n Duhet të fillojmë ta ndryshojmë tani; nuk është e lehtë por nuk mund të humbim më kohë. La certificazione EIPASS 7 Moduli User attesta, in maniera oggettiva e neutrale, il sicuro possesso delle competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT, così come descritte nella tabella sintetica dell’e-Competence Framework for ICT Users – Part 2: User Guidelines: Scarica il programma analitico. Kompetencat informatike janë të nevojshme në të gjithë sektorët ekonomikë: që në 2007 pjesa më e madhe e profesionistëve TIK në Evropë punonte në industri të ndryshme nga ato të sektorit të IT-së: më pak se gjysma (46%) ishte e punësuar në industrinë e TIK. Categoria: Informatica / Possedere e certificare le proprie competenze informatiche tramite un sistema riconosciuto ed oggettivo facilita la mobilità delle persone. Alfabetizimi informatik është supozimi për krijimin e një kulture reale dixhitale që: Në këtë kuptim, kultura dixhitale do të thotë njohja dhe përdorimi i “rregullave të lojës” dhe i kushteve të përdorimit të mjeteve web 2.0, për t’i përdorur të gjitha fuqitë dhe duke parashikuar rreziqet dhe dëmtimet. L’attestato di dattilografia rilasciato vale un punto nella graduatoria personale ATA, come indicato nel Decreto Ministeriale 640 del 30/08/2017, ed è anch’esso riconosciuto dal MIUR. Destinatari. Considerata l’indipendenza da ogni specifica casa produttrice di software e/o hardware, il programma rispecchia appieno i criteri di interoperabilità e neutralità richiesti dalla Pubblica Amministrazione. Eipass 7 moduli Che co s a è la certificazione Eipass? 0000022827 00000 n La certificazione EIPASS 7 Moduli User attesta in modo oggettivo il possesso delle competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione), così come descritte nell’e-Competence Framework for ICT Users (e-CF), documento elaborato e … EIPASS 7 Moduli USER prevede i seguenti argomenti d’esame: I fondamenti dell’ICT Sicurezza informatica Navigare e cercare informazio… Chiamaci. 0000003373 00000 n Quhen “të virgjër dixhitalë” në një kohë kur dixhitalizimi është çelësi i suksesit. 0000039030 00000 n EIPASS 7 Moduli promovon alfabetizimin informatik për të kontribuar në krijimin e një kulture rrjeti efikase. Programma. La certificazione EIPASS 7 Moduli Standard ha una maggiore valenza formale rispetto a tutte le altre certificazioni, poiché è riconosciuta da Accredia, l’Ente di accreditamento che gestisce il sistema nazionale delle certificazioni delle competenze professionali. 0000020211 00000 n Sipas vlerësimit të implementimit të komunikimit të European Commission Skills për shekullin e 21-të të 2010, 58% e punëdhënsve beson që sektori i arsimit nuk po bën mjaftueshëm në përgatitjen e të rinjve për tregun modern të punës. 0000000016 00000 n 0000014749 00000 n E dinit që 30% e qytetarëve evropianë nuk kanë përdorur akoma internetin? Nëse të gjithë ne – institucionet evropiane, qeveritë e kombeve të ndryshme, ndërmarrjet, qytetarët, kërkuesit bashkojmë forcat, atëherë do të bëjmë të mundur t’i ofrojmë të gjithëve mundësinë të bëhen ekspertë të përdorimit të mjeteve të vëna në dispozicion të teknologjisë dhe internetit. Il programma di certificazione informatica EIPASS attesta il possesso delle competenze ICT, ... 7 MODULI USER . Scarica il programma analitico in lingua inglese. Bën të njohur vlerën e rrjetit si një mundësi e zhvillimit personal dhe profesional. 188 23 La certificazione EIPASS 7 Moduli User viene valutata 1 punto nelle graduatorie Docenti e 1,20 punti nelle graduatorie ATA. Ottieni il Passaporto Europeo del computer, la certificazione informatica più riconosciuta e spendibile in ogni ambito. L’attestato EIPASS 7 MODULI è riconosciuto dal MIUR. ATTENZIONE: eccezionalmente, fino al 28 Febbraio 2021 l’esame finale del Corso Eipass 7 Moduli è possibile sostenerlo online. hÞb```b``.g`e`ufàg@ ~6vŽ |ØÁslÍüvÚ.=²ªGRʀùˆÀ‚å¾*exÀ¨.袤ÃÀ'ÀÄ×lØî*!wDcÎ‚½ŽEÍõê©? In questa parte del corso verranno descritti i contenuti base dell’Information Technology, in particolare, verrà descritto l’ hardware il software ed i sistemi informativi. qualificare il curriculum vitae. EIPASS 7 Moduli User è la traduzione più fedele e diretta dell’e-CF: inserire il titolo nel proprio curriculum significa avere un attestato riconosciuto e oggettivo delle proprie competenze in ambito ICT, così come descritte e richieste da tutte le normative e le politiche UE in materia, tra cui: e-Skills in Europe: Towards 2010 and Beyond. Për Shkollat dhe Universitetin e vlefshme si kredit formues. 0000009100 00000 n Formimi i përhershëm (LifeLong Learning) është një bosht i sistemit formues të projektuar dhe të parashikuar për qytetarin dixhital evropian. EIPASS 7 Moduli Standard. Il programma EIPASS Junior prevede 7 moduli di certificazione con una selezione di argomenti adatta alla fascia di età compresa tra i 7 e i 10 anni (livello base) e alla fascia di età compresa tra gli 11 e i 13 anni (livello avanzato). EIPASS 7 Moduli është çertifikata profesionale që çertifikon zotërimin e kompetencave informatike bazë, të tërthorta dhe të domosdoshme për: Njëkohësisht me indikacionet e dhëna në fushën e çertifikimeve TIK nga organet legjislative ndërkombëtare, programi pasqyron në mënyrë të plotë kriteret e ndërveprimit dhe neutralitetit të kërkuar për të garantuar efikasitetin e çertifikatave dhe të kompetencave të përfituara. il certificato EIPASS 7 Moduli User, entro 30 giorni dalla conclusione del percorso. PERSONALE ATA . Il certificato è spendibile in ambito concorsuale. E’ consigliato anche per chi il computer lo usa già, sia per arricchire le … 0000002331 00000 n 188 0 obj <> endobj xref Studenti, titolo valido per il riconoscimento di punteggio nell’ambito scolastico e universitario Ottieni il Passaporto Europeo del computer, la certificazione informatica più riconosciuta e spendibile in ogni ambito. EIPASS 7 Moduli parashikon argumentat e provimit: EIPASS 7 Moduli është një mjet në linjë me indikacionet e Rekomandimit të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të 18 dhjetor-it 2006. EIPASS 7 MODULI USER. Descrizione del Corso Eipass 7 Moduli User con EI-CARD. Menaxhimi dhe funksionet bazë të sistemit operativ, Menaxhimi i të dhënave të strukturuara, U lejon të gjithëve të njohin mjetet në dispozicion dhe t’i përdorin, fuqitë e internetit dhe rreziqet që lidhen për identitetin dhe sigurinë e tyre. EIPASS 7 Moduli User, EIPASS Progressive, EIPASS IT Security, EIPASS Teacher, EIPASS Personale ATA ,Uso didattico dei Tablet, Uso didattico delle LIM, EIPASS Pubblica Amministrazione ,EIPASS Web, EIPASS Cad, EIPASS Sanità Digitale ,EIPASS Informatica Giuridica, EIPASS Cybercrimes, EIPASS DPO (Data Protection Officer). Il corso Eipass 7 Moduli User è sviluppato per insegnarti l’uso del computer partendo dalle basi. EIPASS 7 Moduli User costituisce infatti titolo valido per il riconoscimento di punteggio nell’ambito scolastico, universitario e concorsuale, secondo quanto stabilito dall’Ente formativo o da quello che pubblica il bando. 0000017270 00000 n usufruire di crediti formativi a scuola e all’università. EIPASS 7 MODULI – è l’attestato di addestramento professionale che certifica il possesso delle competenze informatiche di base, trasversali ed indispensabili per. EIPASS 7 moduli User; EIPASS 7 Moduli Standard; EIPASS On Demand; EIPASS Progressive; EIPASS Junior; EIPASS Scuola digitale; EIPASS Docente digitale; EIPASS Teacher; EIPASS Coding; EIPASS LIM; EIPASS Personale ATA; EIPASS Lab; EIPASS Sanità Digitale; EIPASS Pubblica Amministrazione; EIPASS CAD; EIPASS WEB; EIPASS One; CORSI ONLINE. L’Eipass 7 Moduli User come per l’Eipass 7 moduli Standard è composta da 7 esami e rappresenta la più conosciuta certificazione informatica. EIPASS 7 Moduli User costituisce infatti titolo valido per il riconoscimento di punteggio nell’ambito scolastico, universitario e concorsuale, secondo quanto stabilito dall’Ente formativo o da quello che pubblica il bando. Il programma EIPASS 7 Moduli Standard è in linea con lo schema di certificazione UNI EN 17024, attestando, quindi, competenze digitali trasversali che devono far parte del bagaglio culturale e tecnico di tutte le figure professionali, aldilà di quelle più strettamente legate al mondo ICT. Presidente e Komisionit Evropian) një nevojë në rritje për profesionistët e TIK në Evropë do të gjenerojë një defiçit prej 700.000 profesionistësh. Chiedi Informazioni / Effettua la pre-iscrizione. EIPASS. Eipass Basic. info.al@eipass.com - Tel 00355 (0) 4500520. Cerca nel sito. Presidente e Komisionit Evropian. 0000033321 00000 n The EIPASS programme for the certification of digital qualifications states the ICT competences, as described by international standards based on the new Europass curriculum; in fact, similar to the case of language skills, digital skills may now be indicated on a specific table. Al fine di attivare la sessione d’esame è necessario: Në të njëjtën kohë, për Neelie Kroes (Zv. Alfabetizimi informatik nuk është një objektiv por një metodë: teknologjia, në fakt, zhvillohet dhe krijon gjithmonë një hendek të ri (mendoni web 2.0 ose përdorimin e celularëve). Formimi i përhershëm i bashkohet këtij proçesi për të mbështetur në kohë azhornimin e rritjes së aftësive dhe kompetencave të nevojshme për të pasur gjithmonë mundësi sa më të mëdha dhe më të mira në botën e njohjeve shoqërore dhe përsa i përket lidhjeve dhe njohjeve në punë. 0000000756 00000 n Moduli d’esame per il percorso di certificazione EIPASS 7 Moduli User. Il corso Eipass 7 Moduli User è il corso ideale per chi vuole apprendere nozioni in ambito ICT. 0000028153 00000 n Forca e punës TIK është rritur në mënyrë konstante në UE-27, pothuajse e dyfishuar nga 2000 (2.720.000) në 2010 (4.144.500). Eipass ha un costo forfettario per certificazione informatica e include sia l’accesso alla piattaforma didasko sia all’esame online per l’attestato EIPASS.